เข้าใช้งานในชื่อ -->> ผู้มาเยือน (บุคคลทั่วไป)  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ NKTC EleCtRonIC CLuB -> แหล่งความรู้และข้อมูลต่างๆ -> ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบ้านของเรา

Reply to this topic

   ประวัติวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย, กว่าจะมาเป็น เทคนิคหนองคาย...
~X-Ecuti@nner~
   โพสต์: 3 Jul 08, 12:46:06 PM หัวข้อที่ : #1

user avatar

กษัตริย์แห่ง EN CLuB
Group Icon

กลุ่มผู้ใช้งาน: ผู้ดูแลระบบ
จำนวนการโพสต์: 2081
สมาชิกหมายเลข: 1
เข้าร่วมเมื่อ: 27-Jan 08

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

วิทยาลัยเทคนิคหนองคายเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2481 เดิมคือโรงเรียนช่างไม้หนองคาย ต่อมาได้งบประมาณมาก่อสร้าง คือ สถานที่ตั้งปัจจุบันเริ่มต้นด้วยโรงฝึกงานเล็กๆ 2 หลัง และบ้านพักครู 4 หลัง นักเรียน 28 คน รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีหลักสูตร 3 ปี เมื่อ พ.ศ.2482
ในจังหวัดหนองคายสมัยนั้น มีโรงเรียนช่างตัดผมหนองคายอยู่แห่งหนึ่ง กรมอาชีวศึกษาได้ให้มารวมกับโรงเรียนช่างไม้หนองคาย ในปี พ.ศ. 2499
พ.ศ. 2502 โรงเรียนช่างไม้ได้ยกฐานะเป็น โรงเรียนการช่างหนองคาย ในปีต่อมาได้เปิดแผนกช่างขึ้นอีก 2 แผนก คือ แผนกช่างก่อสร้าง แผนกช่างประสม (ปัจจุบันคือแผนกช่างเชื่อมโลหะ)
พ.ศ. 2507 เปิดเพิ่มอีก 2 แผนก คือ แผนกช่างกลยนต์ และแผนกช่างกลโรงงาน
พ.ศ. 2508 ทางราชการยุบโรงเรียนช่างปั้นโพนพิสัยมารวมกับโรงเรียนการช่างชายหนองคาย
พ.ศ. 2509 โรงเรียนการช่างสตรีหนองคายย้ายเข้ามารวมกับโรงเรียนการช่างชายหนองคาย
พ.ศ. 2511 เปิดแผนกช่างวิทยุและโทรคมนาคม (ปัจจุบันเรียกแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์)
พ.ศ. 2520 โรงเรียนการช่างหนองคายได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2522
พ.ศ. 2523 เปิดคณะวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ และแผนกวิชาคหกรรมทั่วไป
พ.ศ. 2525 เปิดสอนคณะวิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่ แผนกการบัญชี และแผนกการตลาด
พ.ศ. 2527 เปิดทำการสอนระดับ ปวส. 2 แผนก คือ แผนกช่างยนต์ และแผนกคหกรรมศาสตร์
พ.ศ. 2528 เปิดแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2533 เปิดทำการสอนระดับ ปวส. 2 แผนก คือ แผนกวิชาการบัญชี และแผนกวิชาการตลาด
พ.ศ. 2534 เปิดทำการสอนระดับ ปวส. 2 แผนก คือ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2535 เปิดทำการสอนระดับ ปวส. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง และวิทยาลัยเทคนิคหนองคายได้รับเลือกจากกรมอาชีวศึกษาให้เป็นสถานศึกษาดีเด่น ประเภทช่างอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2536 เปิดทำการสอนระดับ ปวส. 3 แผนก คือ แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต แผนกวิชาช่างเทคนิคโลหะ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นอกจากนี้ยังได้เปิดทำการสอนระดับ ปวส. 1 สาขา คือ สาขา คือ สาขาเครื่องกล
พ.ศ. 2537 เปิดทำการสอนระดับ ปวส. ภาคสมทบ คือ สาขาการจัดการงานบุคคล และในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2537 กระทรวงมหาดไทยได้อนุญาตให้วิทยาลัยเทคนิคหนองคายใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์เพื่อเป็นที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคหนองคายแห่งที่ 2 ที่ตำบลหาดคำ ห่างจากตัวจังหวัดไปทางอำเภอโพนพิสัย 7 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 159 ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา
พ.ศ. 2539 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2539 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 โดยแยกออกจากวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย และย้ายไป ณ ที่ทำการแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2541
พ.ศ. 2541 ได้ย้ายแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ไปยังพื้นที่แห่งใหม่ ซึ่งได้ก่อสร้างอาคารเรียนปฎิบัติการเสร็จเรียบร้อย มีพื้นที่ใช้สอย 2,400 ตารางเมตร และได้รับโครงการช่วยเหลือครุภัณฑ์จากโครงการ OECF (Overseas Economic Coperation Fund, JAPAN.) ในวงเงินงบประมาณ 70 ล้านบาท และ พ.ศ. 2541-2543 ได้รับงบประมาณสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนอีก 1 หลัง มีพื้นที่ใช้สอย 2,400 ตารางเมตร และได้ย้ายแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังออกไปในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2543
พ.ศ. 2542 วิทยาลัยเทคนิคหนองคายได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทานรางวัลชนะเลิศประเภทสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี เขตการศึกษา 9
ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ดำเนินการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
ระดับ ปวช. เปิดสอน 7 สาขางาน คือ สาขางานยานยนต์ สาขางานเครื่องมือกล สาขางานเชื่อมโลหะ สาขางานไฟฟ้ากำลัง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานก่อสร้าง และสาขางานสถาปัตยกรรม
ระดับ ปวส. เปิดสอน 13 สาขางาน คือ สาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขางานเครื่องมือกล สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก สาขางานเทคนิคโลหะ สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางานก่อสร้าง สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ และสาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับ ปทส. (เทียบเท่าปริญญาตรี) เปิดสอน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเครื่องกล (วิชาเอกเทคนิคช่างยนต์) สาขาวิชาโยธา (วิชาเอกโยธา) สาขาวิชาไฟฟ้า (วิชาเอกเทคนิคไฟฟ้ากำลัง)--------------------
==========================================
เรียนๆเล่นๆ แล้วเป็นงัย?
ติด ศูนย์ ทีรัย ทำไม่หวั่น
เรียนๆหลบๆ ...ฮึ!!! ก็จบกัน
เป็น ปู่ คู่สถาบัน ...ฉันไม่แคร์...

หากรักคือทุกข์ แล้วสุขคืออะรัย???
หากรักคือไฟ แล้วมัย? ใจต้องการ...
==========================================
Offline
top Quote Post

Reply to this topic

[ ระยะเวลาในการเข้าถึงข้อมูล : 0.17 ]   [ 4 ฐานข้อมูล ถูกใช้งาน ]   [ ใช้งาน GZIP ]   [ ธีม : ~X-Ecuti@nner~ โดย HunterX-japan ]
NKTC EleCtRonIC CLuB © 2008. All Rights Reserved. EdiToR bY ~X-Ecuti@nner~